Οι χρήστες οι οποίοι κάνουν χρήση του υλικού το οποίο διατίθεται από την ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (στο εξής : "ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ") μέσω της ιστοσελίδας της (Website) στο διαδίκτυο (στο εξής : "ΚΥΚΛΟΣ Website"), συμφωνούν στην χρήση του εν λόγω υλικού, σύμφωνα με τους πιο κάτω όρους :

    i.    Το σύνολο του περιεχομένου σε αυτό το Website προστατεύεται από Πνευματικά Δικαιώματα τα οποία ανήκουν στην ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Είναι δυνατή η μεταγωγή μέρους ή όλου του υλικού με ηλεκτρονικό τρόπο ("download") ή η εκτύπωση μέρους ή όλου του υλικού, με την προϋπόθεση ότι δεν θα διαγραφεί η ένδειξη περί ιδιοκτησίας Πνευματικών Δικαιωμάτων. Η μεταγωγή μέρους ή όλου του υλικού ή η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή μέρους ή όλου του υλικού δεν επιφέρει την μεταφορά δικαιωμάτων καθ οιονδήποτε τρόπο στον χρήστη που διενεργεί την πράξη αυτή. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταγωγή με ηλεκτρονικό τρόπο, αντιγραφή σε έντυπο μέσο, τροποποίηση, σύνδεση ή άλλη χρήση του ΚΥΚΛΟΣ Website ή μέρους του υλικού που αυτό περιέχει, για οιονδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς την ρητή έγγραφη συναίνεση της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ.

  ii.    Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στο ΚΥΚΛΟΣ Website παρέχονται μόνο για τους σκοπούς της πληροφόρησης εκείνων που το επισκέπτονται και δεν συνιστούν, σε καμία περίπτωση παροχή επενδυτικών συμβουλών ούτε και προτροπή για αγορά, διακράτηση ή/και πώληση τίτλων.

    iii.    Η ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ μεριμνά, στο μέτρο του εφικτού, ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στο ΚΥΚΛΟΣ Website να είναι τα πλέον πρόσφατα και να διακρίνονται για την ορθότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία και πληρότητά τους. Εν τούτοις, η ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ δεν εγγυάται την ακρίβεια, πληρότητα και απόλυτη αξιοπιστία των πληροφοριών ή απόψεων που περιέχονται στο ΚΥΚΛΟΣ Website ή άλλων δικτυακών τόπων που συνδέονται με αυτό. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που παρέχονται από την ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ μέσω του ΚΥΚΛΟΣ Website, δίδονται για ενημερωτικούς λόγους και προσωπική χρήση και μόνο, και είναι δυνατόν να τροποποιούνται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κανένα μέρος του περιεχομένου του ΚΥΚΛΟΣ Website δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί συμβουλή για την πραγματοποίηση επένδυσης ή την αποχώρηση από τέτοια και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις επαγγελματικές επενδυτικές συμβουλές. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που εκφράζονται στο ΚΥΚΛΟΣ Website παρέχονται χωρίς εγγύηση κανενός είδους, ρητή ή μη.
 
    iv.    Η διασύνδεση του ΚΥΚΛΟΣ Website με άλλες ιστοσελίδες και η δυνατότητα που παρέχεται στους επισκέπτες του για πρόσβαση σε διασυνδεδεμένες ιστοσελίδες, λαμβάνει χώρα μόνο για τη διευκόλυνση των συγκεκριμένων επισκεπτών. Κατά συνέπεια, η ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, έναντι οποιουδήποτε τρίτου από την αξιοποίηση της δυνατότητας για πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα με την οποία συνδέεται άμεσα ή έμμεσα η δική της ιστοσελίδα ή πολύ περισσότερο, για χρήση στοιχείων και πληροφοριών που εμπεριέχονται σε τέτοιες ιστοσελίδες.

 v.    Όσον αφορά την αποστολή εντολών από πελάτες της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών, ισχύουν όσα συμφωνούνται στη σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών καθώς και σε κάθε πρόσθετη πράξη και συμβατικό κείμενο έχει συναφθεί ανάμεσα σ αυτήν και στους πελάτες της. Επιπρόσθετα όμως διευκρινίζεται ότι η εντολή πελάτη της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ που δίδεται μέσω του ΚΥΚΛΟΣ Website για τη διενέργεια συναλλαγών σε οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό προϊόν, δεν υποχρεώνει (άνευ ετέρου) την ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ να την εκτελέσει. Σημειώνεται επίσης ότι η ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσλειτουργία του συστήματος παροχής, λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης των εντολών πελατών της που προαναφέρθηκαν, για (ενδεχόμενα) λάθη από παρεμβολές, για (ενδεχόμενες) θετικές ή αποθετικές ζημίες των πελατών της που δημιουργούνται από προβλήματα που είναι δυνατόν να παρουσιασθούν στο συγκεκριμένο τρόπο επικοινωνίας, από την (ενδεχόμενη) μη διαβίβαση ή/και μη εκτέλεση των εντολών τους ή γενικότερα, από τεχνικούς λόγους και, τέλος, για (ενδεχόμενες) παρεμβολές, πλαστοπροσωπίες, σπάσιμο κωδικών, εσφαλμένη αναγραφή ή διαβίβαση μηνυμάτων. Επιπλέον, η ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ αυτόματα καταγράφει πληροφορίες από τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που χρησιμοποιεί, περιλαμβανομένων των διευθύνσεων IP των προσώπων που επισκέπτονται τις σελίδες του ΚΥΚΛΟΣ Website καθώς και πληροφορίες από «cookies» που αποστέλλει και εγκαθιστά στον υπολογιστή των προσώπων αυτών. Η χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται ως ανωτέρω, γίνεται αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς της σύμβασης ή συμβάσεων που ενδεχομένως έχει συνάψει ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο με την ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ καθώς επίσης και για την καλύτερη διαμόρφωση του περιεχομένου του ΚΥΚΛΟΣ Website. Η ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ ρητώς δηλώνει ότι δεν πωλεί, διαθέτει, ή επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτού του είδους την πληροφορία σε κανένα τρίτο μέρος. Πρόσβαση σε πληροφορίες αυτού του χαρακτήρα έχουν αποκλειστικά και μόνον υπάλληλοι της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ των οποίων το αντικείμενο εργασίας ρητώς απαιτεί την πρόσβαση αυτή. Η ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ καταβάλλει ανελλιπώς κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε η χρήση των πληροφοριών αυτών από τους υπαλλήλους της να γίνεται με απόλυτη εχεμύθεια, επαγγελματική ευσυνειδησία και ως ο Νόμος ορίζει.

 vi.    Η ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, για οποιαδήποτε (ενδεχόμενη) θετική ή αποθετική ζημία πελατών της που οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (ενδ.: υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων κ.ο.κ.) καθώς από τα προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (ενδ.: ιοί (viruses), απώλεια δεδομένων κ.ο.κ). Ο επενδυτής, εφόσον δίδει εντολές για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μέσω του ΚΥΚΛΟΣ Website, αναλαμβάνει την ευθύνη τόσο για την επιλογή του συστήματος όσο και για οποιοδήποτε πρόβλημα λειτουργίας τυχόν παρουσιασθεί (ενδ.: καθυστερήσεις στη διαβίβαση ή μη διαβίβαση εντολών, ανακρίβειες, λάθη στις εντολές του κ.ο.κ.) ανεξάρτητα από τους λόγους που το προκάλεσαν.

  vii.    Η ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το ΚΥΚΛΟΣ Website, να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποιαδήποτε στοιχεία και πληροφορίες που περιλαμβάνονται σ αυτό, χωρίς καμία προειδοποίηση. Η από μέρους σας πρόσβαση στο ΚΥΚΛΟΣ Website επιβεβαιώνει ότι έχετε κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα παραπάνω αναφέρονται καθώς και ότι συμφωνείτε απόλυτα και ανενδοίαστα με τους όρους αυτούς.

designed & developed by PROFILE Business Solutions Copyright © ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.